WARUNKI ZAKUPU

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (OWS) obejmują wyłącznie produkty sporządzone bezpośrednio przez Andropharma S.L. i dostępne przez serwis telefoniczny firmy Andropharma S.L., jej biura lub strony internetowe. Roszczenia i zwroty nie obejmują produktów zakupionych przez jakikolwiek inny kanał dystrybucji zamówień.

CENA

Ceną obowiązującą jest ta widniejąca w dowolnym momencie na odnośnych stronach Andropharma S.L. w poszczególnych krajach. Cena będzie zawierać podatek, o ile ma on zastosowanie.

Ceny wszystkich produktów nie obejmują żadnych dodatkowych podatków lub taryf celnych, które mogą być przewidziane w prawie wewnętrznym poszczególnych krajów. Wszelkie dodatkowe koszty tego rodzaju winny zostać uregulowane przez kupującego dany produkt.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Produkt jest wysyłany po zaksięgowaniu pełnej płatności na koncie Andropharma S.L.
Akceptowane metody płatności dla wszystkich produktów i miejsc docelowych to karta kredytowa, karta debetowa i via PayPal.

CZAS I WARUNKI DOSTAWY

Czas dostawy i dobór firmy kurierskiej różnią się w zależności od miejsca docelowego.

W momencie dostawy musi zostać podpisany powiązany dokument, celem potwierdzenia odbioru i akceptacji dostawy.

USA, Europa i Japonia, ~ 2-5 dni
Azji i Pacyfiku i obu Amerykach, ~ 3-7 dni

W przypadku stwierdzenia zewnętrznego uszkodzenia jakiegokolwiek produktu, należy właściwie opisać uszkodzenie w dowodzie dostawy, a następnie klient zobowiązany jest poinformować Andropharma S.L. o zaistniałym zdarzeniu w ciągu kolejnych 14 dni od daty dostawy.

GWARANCJE

Produkty oferowane przez Andropharma S.L. są objęte następującymi gwarancjami:

  • Gwarancja produktu:

This period will begin the day after the product is received by the client.

Produkty firmy Andropharma S.L. są wytwarzane w zgodzie z najbardziej restrykcyjnymi standardami jakości właściwymi dla sektora zdrowotnego, co pozwala nam oferować roczną gwarancję na produkt oraz dwuletnią gwarancję na nasze produkty dostępne w krajach UE, zgodnie z obowiązującym prawem.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się wraz z kolejnym dniem od dnia dostawy.

Gwarancja produktu będzie ważna tylko w przypadku posiadania przez klienta oryginału faktury/dowodu zakupu (z wyszczególnioną datą sprzedaży i numerem serii), samego produktu (z wyłączeniem części do jednorazowego użytku) oraz oryginalnego opakowania.

Gwarancja producenta podlega unieważnieniu w odniesieniu do produktów poddawanych naprawie lub modyfikowanych przez osoby inne niż autoryzowani reprezentanci producenta oraz w odniesieniu do produktów używanych niezgodnie z ich przeznaczeniem, narażonych na niedbałość lub wypadek wskutek działań kupującego.

Podobnie, wyraźnie wyłącza się z produktów objętych zakupem, a zatem także gwarancją, te części, które są niezbędne do użytku dla pacjentów o ponadstandardowych warunkach anatomicznych lub te, których moment użycia sprawia, że kupujący ich potrzebuje. Te dodatkowe komponenty, niezbędne dla tych pacjentów, muszą zostać zakupione przez kupującego i na jego koszt.

Zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, dotyczącą sprzętu medycznego i zgodnie ze Standardem Jakości ISO 13485:2003, kupujący powinien przesłać niniejszą gwarancję, kompletnie wypełnioną i podpisaną, na poniższy adres: Andropharma S.L., 80 Norias, 28221 Majadahonda, Hiszpania.

  • Gwarancja zwrotu pieniędzy

Wydłużacze Andropharma S.L. są wytwarzane zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi standardami jakości obowiązującymi dla sektora medycznego. Pozwala to zaoferować kupującemu 60-dniowy okres anulowania umowy i w konsekwencji zwrot kosztów zakupu wydłużacza(y). W tym czasie produkt musi zostać zwrócony do Andropharma S.L.

Okres anulowania umowy rozpoczyna się wraz z kolejnym dniem od otrzymania przez klienta wydłużacza, stanowiącego przedmiot zwrotu, zakładając, że wniesiona została pełna płatność za urządzenie.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do wydłużaczy wyprodukowanych przez Andropharma S.L. i tylko, gdy zostały zakupione wyłącznie od producenta – Andropharma S.L. – za pośrednictwem jego telefonicznego centrum obsługi klienta, w jego biurach lub na stronach internetowych, należących do Andropharma S.L.

Wyraźnie stwierdza się, iż niniejsza gwarancja nie obejmuje wszelkich części zamiennych nabywanych wraz z lub niezależnie od produktu głównego.

Celem uzyskania przez klienta zwrotu ceny zakupu, Andropharma S.L. poprosi klienta o odesłanie nabytego przez niego produktu głównego do centrali firmy, na adres: 80 Norias, 28221 Majadahonda, Hiszpania, wraz z oryginałem faktury lub z dowodem zakupu (z wyszczególnioną datą zakupu i numerem serii) i w oryginalnym opakowaniu. Po zweryfikowaniu statusu produktu, Andropharma S.L. uruchomi procedurę zwrotu poniesionej kwoty.

Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Także koszt odbioru ponosi klient.

30-dniowy okres zwrotu rozpocznie się kolejnego dnia od dnia otrzymania przez Andropharma S.L. odnośnego produktu, faktury lub dowodu zakupu wraz z oryginalnym opakowaniem.

Zwrot zostanie przekazany przelewem bankowym, o ile Andropharma S.L. posiada niezbędne dane banku klienta, by móc zwrócić pieniądze na konto karty kredytowej, z której pierwotnie dokonano zakupu.

Produkty zakupione u dystrbutorów lub zewnętrznych sprzedawców nie są objęte wyżej wspomnianą gwarancją.

Dla pozostałych produktów Andropharma S.L., do których wyraźnie nie stosuje się dobrowolnie przedłużona gwarancja, obowiązuje zwyczajowy termin 14 dni na odstąpienie od umowy.

Koszty wysyłki podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku błędnego dostarczenia lub wadliwych produktów.

ŚWIADOMA ZGODA

Zgoda na niniejsze Warunki Sprzedaży oznacza, że kupujący zna i akceptuje właściwości i postać produktów, a także przeciwskazania i środki ostrożności, jakie należy zachować podczas korzystania z nich.

Kupujący rozpoznaje, akceptuje i deklaruje, że ma świadomość następujących wskazań oraz ryzyka zdrowotnego w przypadku użycia produktu niezgodnie lub nieściśle z instrukcją.

Przyjmuje się, że kupujący rozumie i akceptuje zaprezentowane klauzule i że posiada pełną wiedzę na ich temat, za pośrednictwem informacji w nich zawartych, od momentu nabycia produktu. Analogicznie, kupujący udziela świadomej zgody na ryzyko wynikłe z niewłaściwego użycia nabytego produktu.

Firma Andropharma® zarejestrowała Andropenis® jako zewnętrzne urządzenie II klasy w USA, służące do wywołania lub podtrzymania sztywności penisa wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego. Andropenis® nie jest w USA uregulowany jako:

  • Mechaniczny wydłużacz penisa
  • Wzmacnianie penisa, w tym powiększenie penisa
  • Leczenie chorób lub stanów związanych z krzywizną penisa oraz innymi deformacjami, jak np. choroba Peyroniego..

Urządzenie nie jest dostępne w sprzedaży na terenie USA do wyżej wymienionych zastosowań.

ODSPRZEDAŻ

Odsprzedaż używanych produktów jest bezwzględnie zakazana z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego. By zapobiec odsprzedaży używanych produktów, kupującemu przysługuje okres, w jakim może ubiegać się o zwrot pieniędzy. Andropharma jest jedyną firmą uprawnioną do dalszego postępowania z używanymi produktami.

JURYSDYKCJA

Organem właściwym do rozpatrywania wszelkich roszczeń/skarg względem Andropharma S.L. jest sąd w Madrycie (Hiszpania, UE), tym samym zrzeka się prawa do wszelkiej innej jurysdykcji, jaka może mieć zastosowanie.

Pin It on Pinterest